Les universitats sabien des del 2011 quines mencions donarien especialitats.

Spread the love

error

 

Contínuament rebo correus d’estudiants actuals d’universitat o gent de magisteri que ha acabat el pla bolonia. Dient que han enviat correus als coordinadors de magisteri demanant explicacions perquè hi havia mencions que donava especialitats i d’altres no.

 

les respostes han estat sovint les mateixes:la universitat no ho sabia, és perquè la borsa està molt col·lapsada… La meva sorpresa és que en realitat darrera hi ha molta negligència(em sembla a mi) per part de les universitats sobretot de la UDG. A més que en l’obertura de la borsa es veu la necessitat que entrin professionals ha treballar. M’explico perquè crec això:

En l’estatut de l’autonomia deixa clar que la competència de la generalitat en matèria d’univers

itat en quan a títols és executiva. Per tan la competència dels títols és de l’estat espanyol. Us cito l’estatut d’autonomia:

ARTICLE 172. UNIVERSITATS 
 1. Correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament universitari, sens perjudici de l'autonomia universitària, la competència exclusiva sobre:
  1. La programació i la coordinació del sistema universitari català, en el marc de la coordinació general.
  2. Les decisions de creació d’universitats públiques i l’autorització de les privades.
  3. L’aprovació dels estatuts de les universitats públiques i de les normes d’organització i funcionament de les universitats privades.
  4. La coordinació dels procediments d’accés a les universitats.
  5. El marc jurídic dels títols propis de les universitats, d’acord amb el principi d’autonomia universitària.
  6. El finançament propi de les universitats i, si escau, la gestió dels fons estatals en matèria d’ensenyament universitari.
  7. La regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajuts a la formació universitària i, si escau, la r
  8. egulació i la gestió dels fons estatals en aquesta matèria.
  9. El règim retributiu del personal docent i investigador contractat de les universitats i l’establiment de les retribucions addicionals del personal docent funcionari.
 2. Correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament universitari, sens perjudici de l'autonomia universitària, la competència compartida sobre tot allò a què no fa referència l'apartat 1, que inclou en tot cas:
  1. La regulació dels requisits per a la creació i el reconeixement d'universitats i centres universitaris i l'adscripció d'aquests centres a les universitats.
  2. El règim jurídic de l'organització i el funcionament de les universitats públiques, incloent-hi els òrgans de govern i de representació.
  3. L'adscripció i la desadscripció de centres docents públics o privats per a impartir títols universitaris oficials i la creació, la modificació i la supressió de centres universitaris en universitats públiques, i també el reconeixement d'aquests centres en universitats privades i la implantació i la supressió d'ensenyaments.
  4. La regulació del règim d'accés a les universitats.
  5. La regulació del règim del professorat docent i investigador contractat i funcionari.
  6. L'avaluació i el garantiment de la qualitat i de l'excel.lència de l'ensenyament universitari, i també del personal docent i investigador
  7. 3.    La competència executiva sobre l'expedició dels títols universitaris oficials.

 

 

Quan la competència de títols d’universitats forma part de l’estat espanyol no és compartida del tot. Descobreixes que existeix un boe 1584/2011 del 2011(BOE-A-2011-17630especialitats) on ens diu quines mencions tindran especialitat.  No sóc advocat, però crec que tinc raó, i és la meva humil opinió. I en veure que L’annex és claríssim i us el cito al final. I davant de que el departament ho ha regulat a partir d’aquest boe, només em cal afirmar que el que estic dient és veraç. Algú davant d’això hauria de respondre per no informar correctament els estudiants de magisteri. Sigui el síndic de greuges o qualsevol organisme públic. La quantitat de persones afectades és realment alt. Fins i tot fa cinc dies es va crear un grup al facebook afectat per les mencions, QUE en 5 dies ja són més de 500 persones afectades. Si és el teu cas no dubtis a afegir-te al grup.

La setmana que ve, tinc diverses reunions per fer mobilitzacions cap aquest sentit dintre la UGT. No podem solucionar gaire els que ja han acabat però podem solucionar-ho des de el sindicat la gent que comença ara a estudiar. Si algú vol contactar amb mi ho pot fer a través del correu ddelasheras@girona.ugt.org

us deixo finalment els grups del facebook i els annexes del boe.

 

GRUP AFECTAT PER LES MENCIONS

GRUP PER AJUDAR ALS MESTRES HA ENTRAR LA BORSA.

ANEXO

Especialidad Titulaciones o requisitos:

Educación Infantil. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro

en Educación Infantil.

Maestro especialidad de Educación Infantil (R.D. 1440/1991).

Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad de Preescolar.

Especialidad en Educación Preescolar o en Pedagogía Preescolar de las licenciaturas de Filosofía  y Letras (Sección Ciencias de la Educación) o de Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Ciencias de la Educación).

 

Educación Primaria. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria.

Maestro especialidad de Educación Primaria (R.D. 1440/1991).

Maestro (R.D. 1440/1991) en cualquiera de sus especialidades.

Diplomado en Profesorado de Educación General Básica en cualquiera de sus especialidades.

Maestro de Primera enseñanza (Plan de estudios de 1967).

Maestro de Enseñanza Primaria (Plan de estudios de 1950). cve: BOE-A-2011-17630BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Especialidad Titulaciones o requisitos Música.

Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria, que incluya una mención en Música.

Título de Graduado o Graduada en el ámbito de la Música.

Maestro especialidad de Educación Musical (R.D. 1440/1991).

Título Superior de Música de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, o titulaciones declaradas equivalentes

a efectos de docencia.

Licenciado en Musicología o en Historia y Ciencia de la Música.

Título Profesional de Música de la Ley Orgánica 1/1990 o de la Ley Orgánica 2/2006.

Educación Física. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro  en Educación Primaria, que incluya una mención en Educación Física.

Título de Graduado o Graduada en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.

Maestro especialista de Educación Física (R.D. 1440/1991).

Licenciado en Educación Física.

Diplomado en Educación Física.

Lengua extranjera (Francés,

Inglés, Alemán).

Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria, que incluya una mención en Lengua extranjera y la acreditación del nivel B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas.

Títulos de Graduado o Graduado en el ámbito de una lengua extranjera en el idioma correspondiente.

Maestro especialidad de Lengua Extranjera (R.D. 1440/1991).

Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad de Filología.

Certificado de nivel avanzado o Certificado de aptitud de la Escuela Oficial de idiomas correspondiente.

Licenciado en Filología del idioma correspondiente.

Diplomado por las Escuelas Universitarias de Idiomas (traductores e intérpretes) en el idioma

correspondiente.

Pedagogía Terapéutica. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria, que incluya una mención en Pedagogía Terapéutica o aquellas otras menciones cuyo currículo esté específicamente relacionado con la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Maestro especialidad de Educación Especial (R.D. 1440/1991).

Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad Educación Especial.

Licenciado en Psicopedagogía.

Licenciado en Filosofía y Letras, Sección de Pedagogía, Subsección de Educación Especial, o

equiparación correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 7 de noviembre

de 1983 («Boletín Oficial del Estado» del 11).

Audición y Lenguaje. Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria, que incluya una mención en Audición y Lenguaje.

Título de Graduado o Graduada que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Logopeda.

Maestro especialidad de Audición y Lenguaje (R.D. 1440/1991).

Diplomado en Logopedia.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de General i etiquetada amb , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.